Javni interes - Zveza kulturnih organizacij Tržič
401
page-template-default,page,page-id-401,page-child,parent-pageid-184,bridge-core-2.5.9,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-24.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Prenos besedila (doc)

(obrazložitev s spletne strani Ministrstva za kulturo RS, maj 2018)

Na podlagi 80. in 81. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – v nadaljevanju ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 107. člena  Zakona o varstvu kulturne dediščine – v nadaljevanju ZVKD-1(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in na podlagi 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list, št. 21/18) se lahko kulturnemu društvo oziroma nevladni organizacij podeli status nevladne organizacije v javnem interesu, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in če je splošno koristno.

Za področja delovanja, ki so v javnem interesu na področju kulture, štejejo področja iz 4. člena ZUJIK.

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture se podeli  v skladu z zakonom, ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu.

 

Splošni pogoji za podelitev statusa

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture lahko pridobijo društva oziroma nevladne organizacije iz 80. in 81. člena ZUJIK ter 107. člena ZVKD-1, če v javnem interesu opravljajo kulturno dejavnost iz 4. člena ZUJIK in izpolnjujejo naslednje pogoje iz 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kulture v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju kulture in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju kulture, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

 

K vlogi je potrebno priložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju kulture v zadnjih dveh letih,
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prve točke,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve točke,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju kulture, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

 

Pristojno ministrstvo  v postopku podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu iz uradnih evidenc pridobi:

 • podatke o datumu registracije organizacije,
 • podatke o ustanovitelju organizacije,
 • kopijo veljavnega ustanovitvenega akta,
 • podatke iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja,
 • podatek, ali je bila organizaciji pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in
 • podatek, ali je nad organizacijo začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

 

Če društvo oziroma nevladna organizacija zaprosi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem nevladna organizacija pretežno deluje, po predhodnem soglasju ministrstev, pristojnih za ostala področja. Ministrstvo pristojno za področje, kjer nevladna organizacija ne deluje pretežno, soglasje izda, če nevladna organizacija na področju, za katerega je pristojno, izpolnjuje pogoje iz druge, četrte in šeste alineje četrtega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

 

Pravice in obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu

Nevladne organizacije v javnem interesu lahko v svojem imenu ali firmi uporabljajo besedno zvezo ali kombinacijo besed »nevladna organizacija v javnem interesu« .

Pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih nevladnim organizacijam in pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti se v merilih za izbor prejemnikov sredstev upošteva tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju, kateremu je javni razpis namenjen, pri čemer upoštevanje takšnega statusa ne sme biti manjše od petih odstotkov in ne presegati 20 odstotkov skupne vrednosti meril.

Nevladna organizacija v javnem interesu vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predloži ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 • poročilo iz prve in tretje alineje drugega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih,
 • program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

 

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program iz prejšnjega odstavka ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.

 

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (poročanje o delovanju v javnem interesu),
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

 

Društva in pravne osebe zasebnega prava, ki že imajo status društva oziroma delovanja v javnem interesu na področju kulture

Vsa društva in pravne osebe zasebnega prava, ki so na dan 14. 4. 2018 imeli status društva oziroma delovanja v javnem interesu na področju kulture, se štejejo, da so nevladne organizacije v javnem interesu, če:

 • uskladijo svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah, in najkasneje do 31. marca 2019 pristojnemu ministrstvu posredujejo izjavo, da sta njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po tem zakonu, ter poročilo in program iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (poročilo o delu za pretekli dve leti in program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski let. Pristojno ministrstvo nato po uradni dolžnosti izda odločbo o podelitvi oziroma odvzemu statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

 

Informacije

Postopek za pridobitev javnega interesa na področju kulture se prične na zahtevo stranke. Vlogo lahko oddate po pošti ali v Glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva.

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi v času uradnih ur ministrstva.

 

Kontaktna oseba:

Meta Comino

T: (01) 369 58 53

E: meta.comino(at)gov.si

 

Obrazci

Vloga za podelitev statusa NVO v javnem interesu – obrazec (doc)